• Gör Sir Vääs till Statsminister
  När var senaste gången du fick chansen att heja på en orm-houdini som överlistade alla i sin närhet? Sir Vääs rymde inte bara från sitt fängelse två gånger; i slutändan återvände han på sina egna villkor. En förebild för oss alla. Gör Sir Vääs till statsminister!
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Eira Ekre
 • We demand that the Nobel prize committee boycotts the Islamic regime of Iran
  The brave people of Iran are fighting for their most basic human rights. To invite any representatives from the regime is a direct way of normalizing the oppressed that the Iranian people are fighting against
  111 av 200 Underskrifter
  Skapad av Casey Vendel
 • Varför ska migrationsverket få förstöra en tonårstjejs liv?
  Sara Jubari har varit i Sverige i 12 år, vilket innebär största delen av hennes liv. Det är i Sverige som hon har vuxit upp och fått ett liv som vilken annan svensk tjej i sin ålder. Nu när Sara har fyllt 17 år har migrationsverket beslutat att familjen ska utvisas, de får inte uppehållstillstånd i Sverige trots att Sara och hennes syskon har gått i svensk grundskola och trots att hennes pappa jobbar och betalar skatt får de inte längre stanna i Sverige. Familjens hem och liv är i Sverige. Ett hem och liv som Migrationsverket nu vill ta ifrån dem. De ska utvisas till Turkiet, ett land som står för våld, diskriminering och förtryck mot kvinnor är något som ofta förekommer, Saras familj har inte ens turkiskt pass och de vet inte om de ens är välkomna dit. Vi tycker att det här är fruktansvärt och har beslutat oss för att göra allt vi kan för att de ska få stanna. Vi gör en namninsamling. Vi vill att du skriver på för att stötta oss i vårt arbete och för att stötta Sara och hennes familj. Det skulle betyda jättemycket! Nu är det dags för Sveriges myndigheter att ge Sara det hon och hennes familj förtjänar - ett tryggt liv i ett tryggt land med garantin om en bra framtid!!
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Cedra Farah Bäckängsgymnasiet ES21C
 • Stöd Kampen i Iran
  För att hjälpa det iranska folket att åstadkomma förändringar bör vi alla enas och hjälpa dem i deras kamp för frihet. Svenska Utrikesdepartementet behöver visa att de inte längre blundar för den Iranska Regimens brott mot mänskliga rättigheter. Det Svenska Utrikesdepartementet bör inte legitimisera den nuvarande Islamistiska Republiken av Irans regering som representanter för Irans befolkning.
  225 av 300 Underskrifter
  Skapad av Stöd Kampen i Iran
 • Bort med Mrkoll!
  Det är viktigt för svenskarnas psykiska välmående och för att folk skadas utav detta. Sådan känslig information ska inte vara tillgänglig med några enkla klick på datorn. Det utgör även flertal risker då kriminella använder sig utav Mrkoll för att välja sårbara offer. Det utgör även en säkerhetsrisk för landet.
  78 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emil Karlsson
 • Stoppa Stockholm Vatten och Avfalls tunnelbygge i Hammarbyskogen!
  Hammarbyskogens hjärta - ÄNGEN - med sina ekar, hundraåriga hasselträd och kragjordstjärnor, habitat för bla fladdermöss, likväl platsen där SVOA har planerat att bygga sitt tunnelpåslag, är snart ett minne blott om vi inte lyckas få myndigheter att agera emot SVOAs planer. Stockholm Vatten och Avfall AB börjar bygga och förstöra denna idyll och artrika plats den 1 oktober 2022, så det är VÄLDIGT BRÅTTOM och OERHÖRT AKUT! Skriv på NU för att försöka stoppa detta natur -och miljömord! Hjälp oss att bevara Hammarbyskogen för kommande generationer!
  2 700 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Rädda Hammarbyskogen Picture
 • Stoppa utvisningen av autistiske Lenard, 9 år!
  För att Lenard med flera barn och hans extrema utsatthet i relation till ekonomi inte ska accepteras i beslutsfattande. Det ska därmed inte heller anses förenligt att fatta beslut med hänvisningar till gamla referat som är beslutade innan barnkonventionen blivit lagfäst. Migrationsverket har nyare praxis där särskilt ömmande skäl har varit prövade vilket Lenards fall, bör beaktas som. Beslutet från Migrationsverket bör i gemensam med socialtjänstens och vårdens intyg ses över då riskerna med beslutet innebär att flera barn och deras familjer kan anses för kostsamma för Sverige. Om Lenard utvisas kan det innebära att hans liv släcks och flera barn riskerar att drabbas. Med anledning av Lenards och hans familjs situation med rättsliga processen, som bakgrund, finns ett värde i att belysa de stora brister som inte kan accepteras 2022. Det behövs en genomgående granskning av Lenards hela fall då Migrationsverket inte bedömer Lenards samtliga funktionsnedsättningar och risker som tillkommer med en utvisning som ”särskilt ömmande” med hänvisning till uråldrig praxis trots, nytillkommen finns, även efter barnkonventionen blivit lag vilket i Lenards fall inte hänvisat till. Därav har en namninsamling startats. I intyg från vården beskrivs Lenards utveckling som positiv i den vård som lämnas i form av vård från få människor, med rutiner och stöd, vilket föräldrarna har önskat ge Lenard hela hans uppväxt. Det var också anledningen till att de i samråd med vården i Kosovo flydde till Sverige, eftersom vård för barn med flerfunktionsnedsättningar likt Lenards saknas i Kosovo. Barn med funktionsnedsättning är fortfarande inte fullt ut accepterade i Kosovo och adekvat vård erhålls inte. Det skulle strida mot Barnkonventionens artikel 3 att utvisa Lenard till Kosovo En utvisning av Lenard skulle därmed innebära ett oproportionerligt intrång i deras rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Sammantaget får Lenard och hans situation tillsammans mot bakgrunden också anses synnerligen ömmande i utlänningslagens mening, tillika barnkonventionen som är lag i Sverige Barnkonventionens artikel 23 lyfter specifikt barn med funktionsnedsättning: Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Artikeln innebär även en rätt till särskild omvårdnad. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling. ____________________________________________________________________ Länkar: Barnkonventionen som lag i praktikenen granskning/kartläggning av domar från 2020 (unicef.se) https://blog.unicef.se/wp-content/uploads/2021/03/unicefs-granskning-av-domar.pdf?fbclid=IwAR3Df_Wzy6SlxWWM4Q5vfJa_5ul3x8pacRjcSVZIpnbTL7k9sKeTgDqLAyM Vid Migrationsverkets beslut finns avsaknad av mänskliga rättigheterna och tillämpningen av dessa, vilka framgår här KOSOVO – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 maj: https://www.regeringen.se/4af137/contentassets/e094987944ac4ed792fb00c65d3523b8/kosovo----manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2021
  1 168 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Henning von Platen
 • Tillåt vegankost till barn under 3 år i Lunds kommun!
  Lunds kommun har beslutat att alla kommunens förskolor skall sluta servera vegankost till barn under 3 år och hänvisar detta beslut till nationella riktlinjer. Det här har varit något som de tidigare godkänt, förutsatt att föräldrarna uttryckligen tar på sig ansvaret att tillgodose sina barn med näringsriktig kost. Det här gör att det helt plötsligt står föräldrar som inte har en aning om hur dom skall lösa förskoleplatser till sina barn. De blev uppringda av respektive förskolor för beskedet och de kan i praktiken inte lämna sina barn på förskolan längre, förutsatt att de inte är villiga att kompromissa med kosthållningen. Samtidigt verkar de nationella riktlinjerna inte alls vara skrivna på så sätt att detta är ett krav, utan detta är ett beslut som kommunen har tagit. "Förvaltningsledningen har sett över vilket förhållningssätt som bör råda i samtliga verksamheter i förvaltningen vad gäller för specialkost och anpassade måltider. Förvaltningsledningens slutsats är att i nuläget ska barn- och skolförvaltningens verksamheter följa ”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas serveras inte vegankost till barn under 3 år." /utdrag ur mailkonversation med rektor på en av kommunens förskolor. Vi anser att en näringsrik och korrekt kost är föräldrarnas ansvar, inte kommunens. Att hänvisa till icke godkända kosttillskott känns orimligt då det inte är förskolans uppgift att ge barnen kosttillskott oavsett. Det finns i dagsläget gott om berikade produkter som tillgodoser barnens behov både vad gäller vitaminer och mineraler. Detta kan man läsa mer om på livsmedelsverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn samt https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar Utdrag ur de nationella rekommendationerna vi envist blivit hänvisade till gång på gång; "2.4.1 Vegankost Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan komma att behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget saknas. Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost: ➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det. ➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan. ➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas. ➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa matgästens möjligheter till välinformerade val. Vegankost (dvs de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan): ➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.14 ➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering av vegankost till små barn. ➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen informeras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte använder näringsberikade livsmedel”. " /Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola Valet av kost skall vara upp till barnets föräldrar till dess att barnet är stort nog att ta ansvar och beslut själv. Det är föräldrar och vårdnadshavares uppgift att säkerställa att deras barn äter näringsrikt och rätt. Valet att äta vegetarisk/växtbaserad mat är oftast av etiska eller religiösa själ, men även för att värna om vår miljö och framtid och bör ej bromsas av kommunen där man bor. Vi kräver: Att alla barn som äter veganskt hemma skall serveras vegankost på skolor och förskolor i Lunds kommun.
  592 av 600 Underskrifter
  Skapad av Therése Jangegård
 • Låt chris och hans familj stanna
  HJÄLP! Vi behöver er hjälp för att få vår vän Chris att få STANNA kvar i Sverige. Detta är Christiano: han kom till Sverige år 2014 tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror. Nu har de bott i Sverige i snart 8 år och efter all deras kämpande och drömmar om ett bra liv här så ska allt bara tas ifrån dem. De har även fått en till son här i Sverige, en son som heter Jimmy som bara är tre år gammal. Detta kan vara vilken vanlig svensk familj som helst, det gör ont i våra hjärtan att skriva detta men nu behöver vi eran hjälp! Det är en tonårings dröm att få fylla 18 år gammal men för Christiano var det som skulle vara en av hans bästa år en mardröm. Vi som är hans nära vänner vet inte vad vi kan göra för att förbättra situationen men vi har bestämt oss för att göra en namninsamling för att förhoppningsvis få Christiano och hans familj att stanna kvar i Sverige. Efter flera möten med Migrationsverket har de alltid fått intrycket att de kommer få stanna kvar. Deras sista möte med Migrationsverket meddelade dem att de skulle fortsätta med det normala livet, dvs gå i skolan och fortsätta jobba. När det kom till frågan om utvisning var det alltid likadana svar: att de inte ska oroa sig och inget drastiskt kommer att hända, att de kommer att få stanna kvar. Just nu har Christiano förflyttats 6 timmar ifrån sin stad i ett förvar i Migrationsverket helt själv med en liten knapptelefon för att kunna kontakta sina föräldrar och hans vänner. Från att alltid ha varit nära sin familj och vänner, till att vara helt själv i en främmande stad utan någon närkontakt. Christiano som person är en positiv kille med mycket energi och glädje. Hans största önskan är att få gå färdigt sin utbildning som väktare och har som drömyrke att bli polis. En så pass ung människa med sådana drömmar bör inte skickas hem. En individ med goda planer inför framtiden ska förkrossas.. och aldrig kunna utföra sina drömmar i landet mer som han kallar sitt hem, en människa och en familj som vill bidra gott i vårt samhälle. Han har alltid strävat efter att se till att alla i hans omgivning ska må bra. Bara för några dagar sedan (innan incidenten inträffades) var han i Borås på ett elevkårsevenemang för att försöka förbättra just vår skola och se till att alla treor ska få den traditionella studenten vi just vill ha. Det vi försöker komma fram till är att hans engagemang är så beundrade, och trots att han inte egentligen tar studenten så har han alltid försökt se till att alla i hans omkrets får det dem önskar sig! Det är just en av de många fina egenskaper Christiano har och att vi som vänner står här hjälplösa utan att kunna förändra Migrationsverket beslut, gör ont i våra hjärtan. Christiano förlorar alla sina framtidsplaner samt studier. Att han nu ska vara tvungen och förlora det han byggt upp i åratal och lämna hans liv bakom sig är förödande. Inte bara för honom utan även alla hans nära och kära! Han är fortfarande ett barn! Bara för att han på papper är myndig betyder det inte att han är vuxen. Vi hoppas att det finns ett mirakel som kan hjälpa oss ur denna svåra situation och förändra Migrationsverkets beslut! Snälla låt honom åtminstone få komma tillbaka till Malmö och spendera sina sista dagar med sina nära och kära!
  3 905 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Nooraldin Alshimmari
 • Orättvis vräkning – maktmissbruk av Signalisten i Solna
  Sebastian har bott och varit folkbokförd i lägenheten i över 5 år. Han har sitt jobb och sitt liv i Stockholm. Han behöver verkligen lägenheten.
  249 av 300 Underskrifter
  Skapad av Marcelo Lopez
 • Färdigblåst - stoppa fossila lövblåsar
  Tvåtaktsmotorerna på en fossil lövblås spyr ut en tredjedel av bränslet rakt ut i luften. Ljudet kan komma upp till 112 decibel, vilket kan ge öronskador på fem minuter. 100 amerikanska städer har redan förbjudit otyget. Det finns redan eldrivna lövblåsar som inte låter mer än en dammsugare. Och det finns faktiskt gamla hederliga räfsor för hemmabruk. Lästips från DN vetenskap: https://www.dn.se/vetenskap/lovblasaren-ett-ikoniskt-exempel-pa-onodig-grunka/
  1 104 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • Barnens rätt till stöd i skolan
  Alla barn måste kunna känna trygghet i skolan, att känna att de mår bra, att de lyssnas på och får det stöd de har rätt till
  45 av 100 Underskrifter
  Skapad av Paulina Sjöberg