• Förbjud flygresor kortare än 199 mil
  För att flygresor är tillsammans med kött de största orsakerna till klimatkrisen. Om vi tar bort flygresor kortare än 199 mil kommer vi stoppa den globala uppvärmningen kraftigt och tiden då det blir för sent att rädda klimatet kommer skjutas upp från år 2027 till år 2095. Sedan kommer det finnas Hyperloop, som är ett snabbare sätt att resa som är mycket mer miljövänligare än tåg som kommer att börja tas i bruk under 2040-talet.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nathanael H Picture
 • Stoppa SJ:s Corona Express
  Covid19 är långt ifrån över. Därför är det så farligt att SJ för med allt för fulla tåg. SJ säger att de har fått ok av Folkhälsomyndigheten för sina placering av resenärer. Folkhälsomyndigheten säger att de inte alls gett något ok till SJ. Nu försöker SJ smita och och säger att det är resenärerna som får ta ansvar. Men hur kan resenärerna göra det i överfulla tåg? Det är dags för SJ att minska antalet passagerare på sina tåg. Frågan är uppe i media och det är press på SJ. Nu är det dags för en folkstorm mot SJ:s ansvarslösa beteende. Läs mer: https://www.dn.se/nyheter/sverige/oro-for-smittspridning-pa-fulla-tag-resenarer-far-ta-eget-ansvar/
  165 av 200 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Rädda Krösatågen
  Halland består inte bara av kuststräckan med städerna, utan har även ett inland, som också vill leva och utvecklas. Tågdagarna i Landeryd med omnejd har dragit stor publik, och allt fler upptäcker att det går bra att jobba i Hylte kommun, där hus är billigare att köpa och där man kan njuta av natur och kultur. "Bästa livsplatsen" ska gälla hela Halland!
  3 635 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Evy Johansson
 • Behåll stationerna i Torpåkra och Mollaryd!
  Vi ser att en nedläggning av stationen är ett dåligt förslag med tanke på bland annat: - Miljö- och klimataspekter, kollektivt resande är en förutsättning för att minska den mänskliga belastningen på jorden. - Mollaryd och Torpåkra med omnejd är en attraktiv och aktiv bygd där det finns gott om såväl kommersiella som ideella verksamheter som idag är möjliga att ta sig till med kollektivtrafik – däribland: ridskola och turridning, ledarskapsutbildningar, psykoterapiverksamhet, gårdscafé, konstgalleri, vandringsleder, natur- och kulturhistoriska sevärdheter, kulturarrangemang, tennisskola med mera. Många av verksamheterna har besökare och kunder från stora delar av Sverige samt övriga Europa. - Barn och unga och deras möjligheter att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och sommarjobb - Vuxnas möjligheter att pendla till arbete och fritidsaktiviteter - Boendes och besökares möjligheter att semestra hållbart - Områdets attraktivitet som boplats såväl som besöksmål – vill regionen och kommunen se fler döende och avfolkade platser? - Säkerhet – det finns idag ingen möjlighet att förutom med tåg eller bil ta sig säkert mellan Ljung och Borgstena. Att då lägga ned de två stationer, samt även ha tagit bort busslinjen däremellan, sätter personer som inte kan ta sig med bil i en situation av att behöva gå eller cykla på en högt trafikerad väg utan cykelbana. - Det måste finnas andra sätt att spara tid - om det är det som är viktigast - än att dra in två stationer och då spara 3-5 minuter - Förslaget innehåller ett starkt fokus på utveckling i storstäder och storstadsnära områden, denna namninsamling vänder sig emot den urbana norm som Västra Götalandsregionen upprätthåller vilken påverkar långt fler områden än "enbart" kollektivtrafiken Förslaget om att slopa tågstationerna i Mollaryd och Torpåkra, såsom beskrivs i bland annat ”Huvudrapport Målbild tåg 2028-en konkretisering av Målbild Tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2020) finns beskrivningar, mycket kortfattat, om tidsbesparingen slopandet av stationerna ger – 3-5 minuter – till fördel för de som reser till eller mot Stockholm eller på annat sätt använder Västra Stambanan. I Herrljunga kommuns övergripande mål finns att antalet inflyttningar skall öka i kommunen, att kommunen ska vara en aktiv landsbygdskommun och öka invånarantalet. För att inflyttning skall ske behöver attraktivitet se till att bevaras och utvecklas. I Mollaryd har under de senaste åren inflyttning och familjebildning ökat och med det har också antalet barn ökat markant, dessa barn kommer 2035 att gå på högstadie, gymnasium eller högskola och som det är i dagsläget är tåget sättet att ta sig till och från skola. Hur planeras detta lösas? Skolskjutsar för yngre går idag i riktning Herrljunga men inte till Borås – vilket minskar möjligheten för unga att välja en utbildning som passar dem eftersom antalet linjer är färre i Herrljunga än i Borås. Antalet som åker tåg är lågt, men i relation till byarnas storlek är det en stor procentandel som använder tåget – dagligen eller mer sällan, för miljövänligt resande till fritidsaktiviteter, arbete, skola och semesterorter. Resandet skulle också öka om tiderna anpassades bättre till arbetspendling – i dagsläget stannar ett antal tåg inte i Mollaryd och Torpåkra vilket försvårar resandet avsevärt. Under sommaren 2020 läggs också buss 240 ned, vilket gör att – om också tågstationerna läggs ned – Mollaryd och Torpåkra med omnejd står helt utan kollektivtrafik. Här vill vi än en gång lyfta såväl pendlare – till skola, arbete, fritidsaktiviteter – som besökare till bygden: hur skall vi och de på ett säkert och klimatvänligt sätt ta sig till och från vår bygd?
  1 252 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Nilss
 • Stäng ner Ängelholms flygplats
  Vi befinner oss i en eskalerande klimatkris, och vi har inte råd att ge konstgjord andning till en flygplats som inte ens går runt ekonomiskt. Ängelholms flygplats planerades tidigare att läggas ner då den inte längre är ekonomiskt lönsam. Men nu vill sju kommuner gå in och rädda flygplatsen med 50 miljoner av skattebetalares pengar. Vi motsäger oss att rädda flygplatsen då vi måste prioritera en omställning av samhället där onödiga flygningar minimeras. Endast inrikesflygningar sker från flygplatsen. För att Sverige ska kunna leva upp till sin del av Parisavtalet (och minska sina utsläpp med 12-15% per år) och därmed undvika en klimatkatastrof finns det inte utrymme för inrikesflyget att fortsätta på sträckor där det finns rimliga alternativ.
  674 av 800 Underskrifter
  Skapad av Albin Björk
 • Lägg ner Karlstad Airport!
  Sedan 2011 har Karlstad Kommun drivit Karlstad Airport. Närmare en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar har lagts på de förluster som flygplatsen har haft varje år sedan övertaget. Utöver det har flygplatsen begärt miljontals kronor till investeringar från kommunen för att vända det negativa resultatet, senast till en satsning för flyg till Thailand. För att täcka upp för de höga underskott som flygplatsen årligen gör tar kommunen vinst från andra kommunala bolag, som Karlstad Energi och KBAB. Det är pengar som istället skulle kunnat gått till bygget av fler kommunala hyresrätter eller tillskott till de kommunala nämnder som de kommande åren kommer behöva spara in på viktiga satsningar. Att politikerna i Karlstad Kommun fortsätter att bedriva en lokal flygplats som tar skattepengar från betydligt viktigare satsningar, och som enbart gynnar en allt snabbare utbränning av vår planet, är fullständigt orimligt. Därför bör flygplatsen läggas ner.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Axel Lundholm
 • Utsläppsfri Sjötrafik i Stockholm
  I omstarten efter Coronakrisen satsar EU på en hållbar återhämtning där klimatfrågan står i fokus. Koldioxidhalten i atmosfären har nått nya rekord - 417 ppm i maj som var den varmaste majmånaden som någonsin uppmätts. Ansvaret vilar tungt på våra politiker i stat, regioner och kommuner. Det är svåra frågor som kräver kunskap om teknik, ekonomi och miljö ihop med risk och konsekvenser. Visa våra politiker ditt stöd genom att ge din röst.
  218 av 300 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Thornell
 • Stoppa utsläpp av avloppsvatten i Öresund
  Att släppa ut avlopp med av avföring och rester av medicin, sjukdomar, kemikalier, gifter och annat skräp är inte bra, inte minst med tanke på att det kan finnas Corona virus i de 200 simbassängerna med avlopp och avföring de tänkt att släppa ut i sundet, men också på grund av att vi befinner oss i en värld där varenda bit av ekosystem är en bristvara. Vi kan inte fortsätta förstöra vårt gemensamma livsutrymme och samtidigt sitta och klia oss i huvudet på toppmöten där man försöker lösa hur man ska sluta förstöra jorden innan det är för sent. Detta är ett sådant tillfälle där man visar hur man slutar skita ner. Kom på något nytt, briljera med innovation, rening, låt förnuft råda, gör något som de kommer göra i framtiden. Detta är beteende från förra årtusendet som har fått följa med 20 år för långt.
  6 032 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Artur Moustafa
 • Nej till dispens för Vattenfall att bygga transformatorstation på Valboåsens vattentäkt
  Valboåsen är vår enda tillgång till färskvatten för Gävle Kommuns 88.000 invånare och Ängsberg är en del av den. Läcker det ut transformatorolja i vattentäkten i Ängsberg blir den delen av täkten oanvändbar i många år framöver. Valboåsen är också klassad som riksintresse för dricksvattenförsörjningen av Havs- och vattenmyndigheten.
  456 av 500 Underskrifter
  Skapad av Kristina Öhrman
 • Stoppa avloppstunneln under Mälaren - miljöskandalen som spolar bort 12 miljarder
  Genom att stoppa bygget av tunneln och istället bygga ut och förbättra befintliga reningsverk - Bromma, Henriksdal och Himmerfjärden uppnår man följande fördelar: 1. Lösningen är minst 12 miljarder billigare - samma summa som för hela Slussenbygget! 2. V/A taxan behöver bara höjas med runt 50 % istället för 100 %. 3. Man slipper hundratusentals berg- och betongtransporter under 5–7 år genom tätbebyggda områden i Bromma och Sickla. 4. Man undviker risk för allvarliga arbetsplatsolyckor som tyvärr är vanliga i samband med tunnelbyggen. 5. De boende i Bromma, Hägersten, Liljeholmen, Årsta, Johanneshov och Sickla slipper skador på sina fastigheter samt reducerat eller förstört uttag från bergvärmeanläggningar till följd av den grundvattensänkning som tunneln beräknas medföra. Dessutom: Nedläggningen av Bromma reningsverk innebär även att Norrenergi i Solna, som idag producerar fjärrvärme till 100 000 invånare i Solna, Sundbyberg och Danderyd ur det renade avloppsvattnet från Bromma, kommer att behöva ersätta energin med eldade värmepannor som kräver att tusentals ton pellets forslas dit med båt som bränsle (troligen från Ryssland eller Baltikum), och att tusentals ton aska ska köras därifrån med lastbil (förmodligen till övergivna gruvhål i Norrland). Dessutom kommer stora mängder koldioxid, koloxid, kväve och svavel att genereras. Det kommer att kosta flera miljarder kronor i ökade avgifter. Stockholm Vatten menar att dessa konsekvenser och kostnader inte ingår i deras uppdrag och att de därför inte behöver ta hänsyn till dem i sina beräkningar. Sammanfattning av konsekvenser: Alternativ 1. Lägg ner Bromma reningsverk (Det beslutade alternativet): Led allt avloppsvatten i en tunnel till Henriksdal. Konsekvenser: Kapacitetsökning 30%. Total kostnad ca 20 miljarder kronor. Nytt reningsverk behöver börja byggas 2040. Stoppade leveranser till 100 000 personer i med en mängd olika miljökonsekvenser samt ökade fjärrvärmekostnader. Alternativ 2. Behåll Bromma reningsverk (Det kostnadseffektivare och miljömässigt skonsammare alternativet): Bygg ut alla tre reningsverken – Henriksdal, Bromma och Himmerfjärden. Konsekvenser: Total kostnad högst 8 miljarder. Kapacitetsökning 75% räcker till 2075. Ingen avloppstunnel. Bibehållna leveranser till Norrenergi för produktion av miljövänlig fjärrvärme till 100 000 personer i Solna, Sundbyberg och Danderyd. Det går fortfarande att stoppa tunnelbygget och välja att behålla och bygga ut alla tre reningsverken. För detta behövs ett politiskt beslut på högsta nivå i Stockholms stadshus.
  1 125 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Cecilia Leideman Bäck
 • Stoppa utbyggnaden av E22an i Lund!
  Utbyggnaden kommer att innebära en sexfilig motorväg som kommer öka trafiken och därmed utsläppen av växthusgaser. Istället för att satsa på hållbart resande, som billigare och mer lättillgänglig kollektivtrafik, väljer Lunds kommun att kasta pengar på att tvinga in folk i ytterligare fossilberoende med ökad privatbilism. Detta samtidigt som kommunen försöker utmåla sig som en framåttänkande kommun med ambitioner att bli klimatneutrala. I dagens läge står transportsektorn för den största källan av utsläpp inom kommunen. Om Lunds kommun är seriösa med sina klimatmål borde de minska sin största utsläppsfaktor istället för att öka den.
  1 618 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Rebecca Johansson
 • Skärmtid till alla – Tillgängliggör kultur för sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning
  Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”. Kultur har stor betydelse för människans välbefinnande och kan för många vara ett existentiellt stöd. När äldre och sjuka nu isoleras och förbjuds besök blir kultur online allt viktigare. Men utan tillgång till internet och skärmar blir det omöjligt att ta del av de många initiativ till digital kultur som görs runt om i landet. Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi med målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025. Men än är vi långt ifrån målet och idag saknar många stöd-, vård- och omsorgsboenden internet och skärmar. Detta gör att många personer i isolering blir ännu mer ensamma. Därför behöver vi skynda på den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg. För kulturen – men också för Face-Time-stunden med barnbarnen och möjligheten att delta i digitala studiecirklar eller andra möten. Gör livet för äldre, sjuka och funktionsnedsatta mer meningsfullt – fler skärmar och tillgång till internet på vård-och omsorgsboenden – nu! Kultur ska vara tillgängligt för alla. Men att tillgänliggöra konst och musik via skärm räcker oftast inte. Många äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning vid stöd-, vård- och omsorgsboenden kan inte ta del av kulturupplevelser via skärm på grund av bristande teknik och bredband. Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen Initiativtagare till kampanjen är Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda och Studio Acusticum.
  109 av 200 Underskrifter
  Skapad av Moa Roos Svensson Picture